Byara Database (12,923 entries) - Books (207 entries)
Displaying entries 101 to 150
Sorted by 
u'e kha'. "bod du gzhon nu'i sgrig 'dzugs btsugs pa dang 'phel rgyas su phyin pa'i gnas tshul (bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1st ser., vol. 9, 86-112. lha sa: bod rang skyong ljongs srid gros rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha zhib 'jug u yon lhan khang, 1986.
Keywords: history/youth congress/administration/lha sa
ha'o kong phu'u. "sku tshab krang cin wu'u yi sku 'gram du las ka byed skabs (bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1st ser., vol. 9, 113-132. lha sa: bod rang skyong ljongs srid gros rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha zhib 'jug u yon lhan khang, 1986.
Keywords: history/administration/lha sa
zhol khang bsod nams dar rgyas. "krung dbyang sku tshab cin wu'u bod la thog mar phebs skabs ngas sne shan du bskyod pa'i skor gyi gnas tshul 'ga' zhig (bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1st ser., vol. 9, 133-159. lha sa: bod rang skyong ljongs srid gros rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha zhib 'jug u yon lhan khang, 1986.
Keywords: political history/sino-tibetan relations
dngos grub//gzhan pa dbang rgyal//blo bzang bkra shis. "paN chen sku phreng dgu pa'i yang srid brtsad gcod zhus skor (bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1st ser., vol. 9, 160-164. lha sa: bod rang skyong ljongs srid gros rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha zhib 'jug u yon lhan khang, 1986.
Keywords: religious history/panchen lama/reincarnation
lu'u yus hung. "bod bskyod nyin tho gnad bshus gsum pa (bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1st ser., vol. 9, 165-235. lha sa: bod rang skyong ljongs srid gros rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha zhib 'jug u yon lhan khang, 1986.
Keywords: history/biography/personal account/military history/political history/rnam thar
=bod rang skyong ljongs yig tshags ko'an, comp.. "'brel yod zhor gtogs yig rigs 'ga' zhig (bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, 1st ser., vol. 9, 236-311. lha sa: bod rang skyong ljongs srid gros rig gnas lo rgyus dpyad gzhi'i rgyu cha zhib 'jug u yon lhan khang, 1986.
Keywords: history/political history/documents/correspondence/panchen lama/mao zedong/zhu de/military history/sino-Tibetan relations/India/dalai lama/Lha sa/Khams-Lhasa relations/transportation/road construction/bka' shag/people's congress/
Notes: A collection of letters and documents of historical significance including: 1. paN chen er ti ni mchog gis mtsho sngon nas ma'o kru'u zhi dang spyi khyab dmag spyi kru'u te'e rnam gnyis la phul ba'i glog 'phrin (p.236) 2. ma'o kru'u zhi dang spyi khyab dmag spyi kru'u tes paN chen er ti nir gnang ba'i tar lan (p. 237) 3. paN chen rin po che mchog dang nang ma sgang gi khongs mi rnam pas bod zhi bas bcings 'grol 'byung thabs skor gyi gros mthun la brtsi srung zhu rgyu'i gsal bsgrags (p. 238) 4. tA la'i bla ma mchog gis paN chen rin po che mchog la btsal ba'i phyag bris (p.242) 5. krung dbyang mi dmangs srid gzhung gi bod bskyod sku tshab krang cin wu'u dang bod kyi sku tshab gsum po pe cin nas zhal gyes te bod du phebs khar 'thus mi lhan gsum gyis zhal 'debs 'bul gnang mdzad pa ma zad bod mi dmangs la mtshon cha zhal 'debs su 'bul dgos pa'i skul slong gnang rgyu'i rnam 'gyur yang bstan gnang ba (p. 243) 6. bod bskyod sku tshab kran cin wu'u sogs hin rdur phebs 'byor byung ba (p. 245) 7. krang cin wu'u dang khe smad sogs ka lon sbug brgyud bod la phebs rgyu'i skor (p. 246) 8. krang cin wu'u bod la phebs 'byor byung nas tA la'i bla ma dang mjal 'phrad gnang ba (p. 246) 9. tA la'i bla ma mchog gis ma'o kru'u zhir phul ba'i bod zhi ba'i bcings 'grol 'byung thabs skor gyi gros mthun la brtsis bkur zhu ba'i glog 'phrin (p. 248) 10. paN chen rin po che mchog bod du phyir phebs gnang rgyur bod mi dmangs kyis spro sems 'khol ba'i ngang dga' bsu zhus pa (p. 249) 11. phyogs gnyis nas bod bskyod byed pa'i dpung sdes lha sar mnyam 'dzoms byung ba'i tshogs chen 'tshogs pa 12. paN chen er te nis ma'o kru'u zhir 'bul gnang mdzad pa'i gus 'dud zhu ba'i glog 'phrin 13. paN chen er te ni gzi brjid ngang lha sar phebs pa (p. 255) 14. paN chen er te ni mchog gis tA la'i bla ma mchog mjal bar phebs pa 15. nub byang mi rigs don gcod u yon lhan khang gis tA la'i bla ma mchog dang paN chen er te ni rnam gnyis mjal 'dzoms byung bar rten 'brel zhu ba'i glog 'phrin (p. 260) 16. bod zhi bas bcings 'grol 'byun thabs skor gyi gros mthun la ming rtags bkod nas lo gcig 'khor bar rten 'brel zhu ched tA la'i bla ma dang paN chen er te ni rnam gnyis kyis ma'o kru'u zhir gus 'dud zhu ba'i glog 'phrin (p. 261) 17. bod zhi bas bcings 'grol 'byun thabs skor gyi gros mthun la ming rtags bkod de lo gcig 'khor ba'i dran gso'i nyin mor bod sa gnas srid gzhung gis rten 'brel zhu ba'i tshogs chen 'tshogs pa ( p. 265) 18. paN chen er te ni mchog gtsang khul du phebs pa (p. 271) 19. paN chen rin po che mchog lha sar phebs bzhugs skabs grong khyer lha sa'i phyogs gang sar mthun sgril dang dga' spro'i rnam pas khengs pa (p. 274) 20. tA la'i bla ma mchog gis ma'o kru'u zhir phul gnang ba'i nang ma'i phag bris (p. 276) 21. tA la'i bla ma mchog gis ma'o kru'u zhir gnam lo gsar tshes la bkra shis bde legs zhu ba'i phyag bris (p. 277) 22. tA la'i bla ma mchog gis bod lugs kyi gus brtse che shos kyi thog nas ma'o kru'u zhi dang kra'u tsung li'i phag bris bzhes pa (p. 279) 23. bka' shag srid gzhung nas khams bod rlangs 'khor 'gro lam gsar bzo'i skor sogs la btang ba'i bkod rgya (p. 280) 24. gros mthun la phyogs 'gal byas skor sku tshab krang cin wu'u la bka' mol zhu rgyu'i nang don brjid byang tshig tho (p. 282) 25. mi dmangs tshogs 'du rdzus ma'i gsar brjer ngo rgol gyi spyod ngan phug rtsa srid tshab gnyis phyir 'then zin pas phyin chad mi ngan tshogs 'dzoms mi chog pa sogs kyi skor bka' shag nas rdzong gzhis khag la btang ba'i bkod zin (p. 285) 26. shing lug: sbug dam rtsa tshig ngo bshus (p. 289) 27. pe cin du nang pa'i chos tshogs gsar 'dzugs gnang rgyur tA la'i bla ma mchog gis ma'o kru'u zhir thugs rje che zhu ba'i phyag bris (p. 295) 28. si ling yon krang go hwa tshogs 'du grub 'phral phyir slog yong ba zhu rgyu'i skor tA la'i bla ma mchog gis ma'o kru'u zhir phul gnang ba'i phag bris (p. 296) 29. tA la'i bla ma mchog gis dmag spyi krang go hua la phul ba'i phyag bris (p. 297) 30. tA la'i bla ma mchog gis krung dbyang mi rigs slob grwa'i bod rigs slob phrug thun mong la btang gnang ba'i phyag bris (p. 298) 31. bcings 'grol dmag gi lam bzo 'go dmag la dos khal gtong dgos pa'i skor bka' shag nas gsang gzhung dang sbas tshang 'go pa sogs la btang ba'i bka' rgya (p. 299) 32. gros mthun gzhir bzung bod kyi sphyi tshogs lam lugs gang cir legs bcos bya rgyu'i skor bka' shag nas rdzong gzhis khag la bkram pa'i rtsa tshig gi ngo bshus (p. 300-311)
chab spel tshe brtan phun tshogs. "mon yul ni sngar nas krung go'i mnga' khongs yin pa'i lo rgyus dpang rtags (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 1-9. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: local history/mon yul/politics/border areas
lha klu tshe dbang rdo rje. "di lir gsang ba'i yig rigs brje len byas pa der bod sa gnas srid gzhung gis khas len byas rigs med pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 10-23. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: political history/India
thub bstan chos 'phel. "hin rdu btsan 'dzul dmag gis mon khul du btsan 'dzul byas pa'i don dngos (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 24-43. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: politics/history/military history/India/mon yul/border areas
mar kong ye shes dgra 'dul. "hin rdu btsan 'dzul dmag la gdong gtugs kyis kha rdung btang ba (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 44-59. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: politics/history/military history/India/mon yul/border areas
smin gling zla mchog. "nga dang hin rdu btsan 'dzul dmag dbar byung ba'i rtsod gleng zhig (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 60-64. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: politics/history/military history/India/mon yul/border areas
shing sdong. "sbas chags shri ni rang rgyal gyi mnga' khongs bsnyon med yin (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 65-72. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
bde rab tshe rdor. "nga sgar chags gzhis sdod las thog skabs hin rdu'i btsan 'dzul dmag gis sbas chags shri btsan bzung byas pa'i gnas tshul dngos (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 73-77. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: politics/history/military history/India/border areas
dpal 'byor. "nga smag sgor khral bsdur bskyod skabs 'gog rkyen 'phrad pa'i gnas tshul dngos (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 78-82. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: smon smag sgo/lho kha/mtsho sna rdzong
Notes: Discusses events from 1950-1952.
bsod nams dpal 'byor. "1962 lor rta dbang la bskyod skabs kyi mthong thos (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 83-86. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: border areas/mon yul/McMahon line/India/political history
"rje 'bangs rnams kyi rigs rus kyi 'byung khungs gsal ba'i sgron me mon chos 'byung zhes bya ba bzhugs so (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 1 [10], 87-130. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1988.
Keywords: history/mon chos 'byung/border areas/mon yul/religious history/political history
lha'u rta ra thub bstan bstan dar. "bod sa gnas srid gzhung gi srid don 'gangs che 'ga' zhig gi gnas tshul mthong thos dngos byung bshad pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 1-34. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: political history/administration/lha sa/dalai lama/regency/thub bstan kun 'phel/rwa sgreng/hutuktu/lung shar/ho thog thu/tA la'i bla ma
Notes: This article focuses on the political situation in the 1930s through 1940.
nor brang o rgyan. "paN chen sku phreng dgu pa'i sku gdung skye mdo nas bkras lhun dgon du gdan zhu byas pa'i skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 1-34. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: panchen lama/tashilhunpo/bkra shis lhun po/enthronement
sreg shing blo bzang don grub. "rang nyid kyi khyim tshang sger sreg shing pa'i lo rgyus (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 35-48. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: biography/social history/anthropology/rnam thar
lcam grwa nor bzang. "sa skya gzhung dang lcam mo grwa tshang bar gyi gyod gzhi'i skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 92-106. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: sa skya pa/religious history/administration/political history/religio-political/lcam mo grwa tshang
Notes: This article focuses on events in the 1930s and 1940s.
blo bzang phun tshogs. "'bras spungs tshogs chen zhal ngo'i 'byung stangs dang de'i 'gan dbang dang byed sgo'i skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 107-125. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: religious life/religio-political/history/'bras spungs/religious administration
thang smad dkon chog dpal mo. "grong khyer lha sa'i bud med mnyam 'brel tshogs pa btsugs pa dang rgyal nang du lta bskor theng dang po bskyod pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 126-132. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: women's studies/lha sa/social history/women's association
dge rgyas pa bstan 'dzin rdo rje. "kha bral ring lugs pas lha sar drag po'i ngo log zing 'khrug dngos su bslangs pa'i gnas tshul kha shas (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 133-141. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: political history/separatism/lha sa/protest
bkra ba. "hor tsho pa so dgu'i snga phyi'i lo rgyus rag tsam gleng ba (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 142-156. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: local history/nag chu/clans and tribal systems
lung shar o rgyan rdo rje. "gor khongs shar pa rgyal po btson 'jug byas pa'i skor gyi gnas tshul (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 157-158. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
blo gros chos 'dzin. "mnga' ris sa khul du tshugs pa'i rgyun srol tshong 'dus 'ga' zhig gi mthong thos skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 159-164. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: local history/mnga' ris
'byung gnas. "ngas rtse rnam rgyal grwa tshang gi sde pa khri pa byed skabs (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 165-173. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: religious history/religious administration
skal bzang bkra shis. "ga rgya 'gram nag gis jag dpon byas te hor 'brog shog dge rgyas re bar dgra 'thab jag bcom byas pa'i skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." Transcribed by nyi zla. In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 174-196. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: history/military history/political history/hor/nomadism
bde zur rin chen dbang 'dus. "bod ljongs ni rlabs chen mes rgyal gyi mnga' khongs kha bral du mi rung ba'i cha shas shig yin (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 197-225. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: politics/separatism/development
chos dbyangs. "mi dmangs bcings 'grol dmag dang thog mar 'brel ba byas pa'i myong tshor 'ga' zhig (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 226-239. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: people's liberation army/history
dgon gsar thub bstan 'jigs bral. "tang gi chos lugs srid jus don 'khyol byas pa'i mthong thos (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 295-300. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: religious history/politics/policy
phun tshogs dbang rgyal. "bod don zhi gros dang de'i snga rjes kyi gnas tshul skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." Translated by bkra shis tshe ring. In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 1-33. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/politics
Notes: This article focuses on events in the 1940s.
phan ming. "cun bco brgyad pa'i rang tshugs nyin lag ru khag bod du dpung bskyod byas pa'i gnas tshul (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 34-249. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/politics/panchen lama/gansu/qinghai/military history/hutuktu/bla brang/education/ communications/policy/byang thang/nag chu/earthquakes/political history/ho thog thu
Notes: Sub-section headings include: 1. ngas ji ltar byas te mi rigs kyi las don sgrub pa'i skor a. stes dbang khrod kyi gzhan dbang b. bka' ltar paN chen rin po cher srung skyob dang paN chen rin po cher brtsi bkur zhus te bod bcings 'grol gtong rgyu'i gra sgrig byed pa c. paN chen rin po che mchog gis bod bcings 'grol gtong rgyu dang bod mi rigs sa khongs rang skyong gi don du gros 'go bton gnang ba 2. bod ljongs bcings 'grol ma btang gong kan su'u dang mtsho sngon byi bod rigs skor la byas pa'i las ka a. hong kreng cing sogs kan lho'i bod rigs gtso 'dzin mi sna 'gug thab byas pa b. zha ho'i don rkyen (=xiahe/bla brang) c. rtsa kha'i rtsod gzhi d. bod rigs kyi slob grwa dang spyi mthun kung si btsugs pa 3. mes rgyal gyi gcig gyur la srung skyong dang bod zhi bas bcings 'grol gtong thub pa'i brtson len byed pa a. rgya mi phyi 'bud byed pa'i lkog g.yo ther 'don byed pa b. mdza' mthun tshogs par kha rdung gtong ba c. tA la'i bla ma'i tshogs khag la bsam blo'i las ka byed pa 4. krung dbyang gis lam khag gnyis nas dpung skyod byed pa dang bod ljongs las don u yon lhan khang 'dzugs rgyu'i bka' slob gnang ba'i skor a. bod du dpung skyod byed pa'i rtsa 'dzugs kyi gra sgrig b. bod la dpung skyod bya rgyu'i shes yon gyi gra sgrig c. bod du dpung skyod bya rgyu'i dngos po'i gra sgrig skor 5. le dbar bzhi stong lhag tsam du kha ba dang bu yug 'tshub pa a. las 'gan lci ba dang lam thag ring ba rtswa thang steng dmag sbyong byed pa b. 'dams las brgal te rma chu'i chu 'gor skyod pa c. rma chu'i chu 'go'i gtsang po bsgral te rgyal ston dus chen la rten 'brel zhus pa d. gdang la sgrol ba dang gangs ri las rnam par rgyal ba e. bod kyi byang thang gi grong rdal nag chur bca' sdod byas te mi rigs 'thab phyogs gcig gyur gyi las ka byas pa f. dmag dpung mnyam 'dzoms kyis slob gso gtong ba dang mthun sgril gyi srung bya 'grems spel byas yod pa (Includes chart: rgyal khab sa yom cus kyi krung go'i sa yom mdor bsdus dkar chag nang da res 'dam gzhung gi sa yom gyi dpyad chas kyi zin tho) g. rgyal kha'i ngang dmag dpung mnyam 'dzoms byung ba
cha pa skal bzang dbang 'dus. "nga rgyal yongs bzo tshong mnyam 'brel tshogs pa'i tshogs 'du skabs rim byung dang 'brel yod byed sgor zhugs pa'i gnas tshul (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 250-294. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/economy/business and trade/industry and commerce/beijing/chab mdo/lha sa/gzhis ka rtse/conference proceedings
dpal 'bar bdud 'dul chos dbyings. "ser byes mkhan po ngag dbang rgya mtsho mdo smad brgyud bros byol song ba'i gnas tshul yong rkyen dang bcas pa'i skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 3 [12], 240-247. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1990.
Keywords: history/khams/mdo smad/se ra/dge lugs pa
phun tshogs. "rlabs chen gyi grub 'bras dang dga' 'os pa'i 'gyur ldog (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 301-317. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/politics
g.yu drung rgyal ba. "lo bzhi bcu'i ring gi 'pho 'gyur gyis nag chu sa khul du rnam pa gsar pa thon pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 318-328. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/nag chu/development
rnam rgyal. "chab mdo'i 'pho 'gyur (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 329-336. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/political history/politics/chab mdo/khams
bsam gling bsod nams stob rgyas. "bod zhi bas bcings 'grol 'byung thabs skor gyi gros mthun la ming rtags bkod pa de ni bod ljongs yar rgyas dang mi dmangs la bde skyid yon 'go tshugs pa yin (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 337-350. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/political history/politics/gzhis ka rtse
ye shes nor bu//blo bzang phun tshogs//'phrin las tshe dbang. "lho ka sa khul gyi 'gyur ldog chen po (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 351-362. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/political history/politics/lho kha
thub brtan 'jam dbyangs. "tang gi mi rigs srid jus mi sems la jug pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 363-374. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/political history/politics/nying khri sa khul/democratic reforms
cha pa bsod nams sgrol ma. "gcig sems gcig gtad kyi lam tshad (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 375-392. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/political history/politics/lha sa/statistics/demography/education
wang ku'e yis. "rgyal gces mi sna sding bya rdo rje rgyal mtshan la dran gso zhu ba (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." Translated by bkra shis tshe ring. In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 393-439. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/development/political history/politics/lha sa/gzhis ka rtse/biography/panchen lama/legal system/rnam thar
Notes: Sub-headings include: 1. shar gsing ma grong rdal rtsis len do dam byas pa 2. sbrag zam dang babs tshugs rtsis len do dam byas pa 3. gro mo'i 'go par phyi don gyi sgrig khrims slob gso brgyab pa 4. paN chen rdzun ma phyi rgyal du phyir bros byas par kha ta bkag sdom byas pa 5. las byed par sems 'khur dang nan tan gyis slob sbyong mthun sgril la do snang bcas gnang ba 6. krung dbyang sku tshab tshogs pa 'tsams 'drir phebs par bsu ba zhus pa
hu'u cin an. "bod kyi rig gnas bya gzhag gong du 'phel ba'i dpang po (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 440-459. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: culture/performing arts/policy/publishing/statistics/film, television and video
nga phod rin chen. "snying stobs rab 'phel gyis gsar gtod mdun bskyod byed pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 460-475. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/statistics
mgon po. "bod kyi ri 'dzeg las 'gul la phyi mig lta ba dang rgyang lta byed pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 476-490. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
zhu'i cin ci. "dpung skyod lam thog gi khal phyugs ru khag (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 491-510. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/military history/qinghai
Notes: Sub-headings include: 1. skam sa chen po'i mtha' 'jug gi sa gzhi der bcings 'grol gtong ched 2. gsar du btsugs pa'i khal phyugs ru khag 3. khu nu la dang rma chu'i byung gnas khul du skyod pa 4. gtsang po gnyis brgal nas gdang la brgyab pa 5. bod skyod pa rgan gras kyi snying stobs ji srid bar gnas pa
hong 'un hon. "bod zhi bas bcings 'grol gtong ba'i 'brel yod chos lugs kyi srid jus skor (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." Translated by kun dga'. In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 511-548. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: religious history/religion/policy/politics
wang can. "blo sgo 'byed mkhan: lo rags lna bcu pa'i bod ljongs nyin re'i tshags par la dran gso byed pa (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 549-607. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/publishing/news industry/communications/lha sa
tsha'e po'o ling//bsod nams dbang rygal. "bod ljongs phyug nad sman bcos tshan rig zhib 'jug khang gi gnas tshul la phyi mig lta ba (bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs)." In bod kyi lo rgyus rig gnas dpyad gzhi'i rgyu cha bdams bsgrigs, n.s., vol. 6 [15], 608-647. pe cin: mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Keywords: history/medicine/veterinary medicine/livestock/statistics/research institutes