Byara Database (12,923 entries) - Journals (50 entries)
Displaying entries 1 to 50
Filtered by  
Author Analytic
Role
Title Analytic
Journal Title
Date
zhol khang bsod nams dar rgyas nang ma'i skyid sdug byung 'phel gyi lo rgyus zhib par gleng ba bod ljongs sgyu rtsal zhib 'jug 1993
bstan 'dzin tshe ring bod kyi dmangs khrod zhabs bro'i rnam grangs brjod pa 3 bod ljongs sgyu rtsal zhib 'jug 1993
mchu sbrang dbang phyug bod mi rigs kyi rol dbyangs sgyu rtsal gyi rgyan zhig gzhas chen la zhib dpyad thog ma byas pa 1 bod ljongs sgyu rtsal zhib 'jug 1993
wu'u cin hwa skad dang yi ge 'dra mnyam gyi tang gi srid jus rgyun 'khyongs byas thog gom gang mdun spos sgos mi rigs skad yig bya ba legs sgrub bya dgos: zhing chen dang ljongs brgyad kyi sog po'i skad yig rogs las tshan chung thengs bdun pa'i tshogs thog gi gtam 1990 lo'i zla 8 pa'i tshes 16 nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
snyan ngag dang 'brel ba'i tshig sdud kyi skor rags tsam brjod pa nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
bod skad kyi sdeb sbyor rig pa'i srol 'byed nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
ha'o wun zha'on bod kyi skad yig tu zhe tshig gis go sa zin tshod nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
thogs med zlos sgra yang gsal tis si kha'o yi dbyangs 'gros nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
bsod nams tshe ring yig sgyur la 'brel ba'i dpe bzhag 'ga' bshad pa nub byang mi rigs slob grwa chen mo'i rig gzhung dus deb 1992
dpa' ris sangs rgyas yi ge'i dag cha 'don pa'i man ngag bod ljongs zhib 'jug 1997
mgar rtse rta mgrin rgyal bod kyi yig sgyur bya ba'i skor gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1997
nor bu rgya mtsho tha snyd dang tha snyd de dag yul la rags pa'i tshul bshad pa gangs ljongs rig gnas 1997
dpa' ris sangs rgyas yig nor 'byung rkyen sel ba'i gnyen po bod ljongs zhib 'jug 1997
mig dmar tshe ring gangs can ming gi mngon brjod la thog mar dpyad pa'i gtam blo gsar gzigs mo'i dga' ston bod ljongs zhib 'jug 1983
btsan lha ngag dbang rgyal rong yul skad skor rags tsam gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1983
blo gros rgya mtsho brda sprod pa'i gzhung lugs skor mdo tsam brjod pa bod ljongs zhib 'jug 1983
nor brang o rgyan thon mi sambho Ta'i lo rgyus dang bod kyi yi ge 'i byung tshul skor rags tsam dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1983
chab spel tshe brtan phun tshogs spu rgyal zhes pa'i tha snyad la dpyad tsam byas pa bod ljongs zhib 'jug 1984
bsod nams rgyal mtshan bod yig slob khrid kyi gnad don 'ga' zhig bod ljongs zhib 'jug 1984
bstan pa'i sgron me bod yig gi gzugs kyi rnam grangs skor cung zad brjod pa bod ljongs zhib 'jug 1984
khu byug zhol rdo ring gi yi ge'i khyad chos la dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1996
rnam sras//stag lha bod skad khrod kyi tha snyad bskyar zlos skor cung tsam brjod pa bod ljongs zhib 'jug 1996
dkon mchog rgya mtsho//nyi sku bla bod kyi yul skad du bya ba brjod pa mtha' ma'i tshig grogs grub stangs mi gcig pa'i skor gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1996
chab spel tshe brtan phun tshogs yar klung gtsang po bya ba'i tha snyad la dpyad tsam byas pa bod ljongs zhib 'jug 1996
dpa' ris blo gros bod rgya'i cha ldan rgyan gyi zhib bsdur dang sgyur tshul rags tsam brjod pa bod ljongs zhib 'jug 1996
dpa' ris sangs rgyas ming gi byung 'phel shes rab 'bar ba'i me stag bod ljongs zhib 'jug 1996
sgrol ma tshe ring bstan pa snga dar skabs kyi bod kyi yig sgyur bya ba'i rnam gzhag rags tsam brjod pa blo gsal mgul rgyan bod ljongs zhib 'jug 1996
rdo dgon gsang bdag rdo rje bod kyi yi ge'i sgra 'jam rtsub dang lci yang mtho dma' bcas kyi skor mdo tsam brjod pa bod ljongs zhib 'jug 1996
sher gri sgra sbyor bam gnyis su bkas bcad pa'i 'gyur gyi tshad gzhi bod ljongs zhib 'jug 1996
dpa' ris sangs rgyas ming gi 'grel pa shes bya'i 'jug ngogs bod ljongs zhib 'jug 1997
khu byug bod kyi brda sprod rig pa las rnam dbye bsdu stangs skor rags tsam dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1997
dpa' ris sangs rgyas zhe tshig rna ba'i bcud len bod ljongs zhib 'jug 1997
nor bu tshe ring bod la yig sgyur gyi srol dus nam dar ba dang de'i 'phel rgyas skor la rags tsam dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1996
chab spel tshe brtan phun tshogs bod kyi gna' yig la go ba len thabs skor rags tsam gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1996
sgrol dkar skyabs rgya bsgyur rtsa rgyud las byung ba'i rnyog pa bsal ba'i tshags chung bod ljongs zhib 'jug 1996
ye shes rgya bod skad gnyis skad rgyud gcig yin min skor dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1997
mi nyag bu phrug dpyad lan pad dkar 'dzum phreng bod ljongs zhib 'jug 1989
mgar rtse rta mgrin rgyal sgra rig pa'i byung ba brjod pa bod ljongs zhib 'jug 1989
dpa' ris dor zhi gdong drug snyems blo brda sprod rtsod lan mi shes dri ma 'khrud pa'i rigs 'phrul bdud rtsi'i chu rgyun zhes bya ba bod ljongs zhib 'jug 1989
tshe dbang thar yig sgyur skabs bod kyi srol rgyun tha snyad bkol spyod bya rgyur do snang bya dgos pa'i skor gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1990
dka' chen bstan 'dzin 'jigs med dbang phyug yi ge'i bshad pa dang dag yig sum rtags kyi 'grel pa tshigs su bcad pa gzhung brgya'i mdzod sgo 'byed pa'i lde mig blo gsar gzhon nu'i nyer mkho bod ljongs zhib 'jug 1985
btsan lha ngag dbang bod yig klog tshul dang bod kyi sgra gdangs rig pa'i skor mdo tsam gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1986
dngul chu dha rma bha dra grangs kyi mngon brjod kyi rnam bshad bzhugs so bod ljongs zhib 'jug 1986
bkra shis rin chen bod yig dbyangs gsal gyi skor la dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1986
gling dbon pad ma skal bzang gangs can brda sprod gzhung las rnam dbye dang tshig phrad skor cung zad dpyad pa'i gtam 'khrul snang g.ya' sel bod ljongs zhib 'jug 1986
'bum skyabs tshig phrad re yig la dpyad pa bod ljongs zhib 'jug 1987
'jigs med saMskrita'i skad yig gi gnad don 'ga' zhig rags tsam gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1987
hor khang bsod nams dpal 'bar bod yig sum rtags skor gyi dpyad lan 'gran gleng ldum rwa'i me tog: gling dbon pad ma skal bzang lags dang gleng mo byed pa bod ljongs zhib 'jug 1987
rnam rgyal bod kyi yi ge'i skor cung zad gleng ba bod ljongs zhib 'jug 1987
gling dbon pad ma skal bzang gangs can brda sprod gzhung las 'phros pa' dpyad lan gyi yang lan bong dkar po: sku zhabs hor khang lags dang gleng mol byed pa bod ljongs zhib 'jug 1988